Bold people

Privacy Verklaring

Bij Bold People vinden wij jouw privacy erg belangrijk. Daarom houden wij ons aan de geldende privacywetgeving. Dit betekent dat wij vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met de gegevens die wij van jou krijgen. In deze privacyverklaring leggen wij je uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Bold People helpt organisaties hun doelstellingen te bereiken, door het leveren van het juiste talent en te ondersteunen in de uitvoering van bedrijfsprocessen. Plezier, passie en professionaliteit zijn de pijlers die de verschillende organisaties in de groep delen. We zijn actief binnen het financial services domein. Als intermediair in personeelsbemiddeling zijn we georiënteerd op de Nederlandse markt, terwijl de servicing activiteiten wereldwijd worden uitgevoerd. Je vindt ons op het volgende adres: Vliegend Hertlaan 93-95, 3526 KT in Utrecht.

 

De privacygedragscode van Bold People

Wie bij ons werkt of voor ons werkt (onze leveranciers) kent onze gedragscode en houdt zich daaraan.

 • Wij respecteren de privacy van al onze relaties (sollicitanten, kandidaten, medewerkers, collega’s, klanten, leveranciers, etc).
 • Wij zorgen uitstekend voor de aan ons toevertrouwde gegevens.
 • Wij zorgen dat onbevoegden niet bij de aan ons toevertrouwde gegevens kunnen komen.
 • Wij verzamelen niet meer gegevens dan benodigd voor correcte verwerking en het doel dat we met elkaar nastreven.
 • Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig of verplicht is.
 • Als onze leveranciers of klanten vertrouwelijke gegevens van ons ontvangen, leggen wij ze dezelfde zorgplicht op.
 • Als wij gegevens van een bezoeker/gebruiker verzamelen of uit meerdere bronnen combineren, melden wij dat onomwonden en geven we aan welk doel we ermee hebben en welk voordeel de bezoeker/gebruiker daarvan heeft.
 • Wij zijn open over de gegevens die wij van een bezoeker/gebruiker hebben opgeslagen.
 • Indien mogelijk geven wij de bezoeker/gebruiker de mogelijkheid die gegevens zelf te wijzigen, te verwijderen of mee te nemen, of wij assisteren daarbij.
 • Wij leveren, delen of verkopen geen herleidbare gegevens aan welke andere partij dan ook, tenzij wij daar expliciet toestemming voor hebben gevraagd en gekregen, of daar een wettelijke verplichting toe hebben.

Privacyvragen en -rechten

Met privacy gerelateerde vragen kun je terecht bij de  Privacy officer, privacy@bold-people.nl. Je kunt via privacy@bold-people.nl een verzoek indienen voor inzage, wijziging en/of verwijdering van persoonsgegevens. Mocht je het idee hebben dat wij niet goed met je gegevens omgaan, dan kun je een klacht indienen bij privacy@bold-people.nl en bij het meldpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens. Data privacy heeft ook bij de door ons gebruikte systemen en processen de hoogste prioriteit.

 

Van wie en waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken gegevens van verschillende doelgroepen (websitebezoekers, geïnteresseerden, klanten, sollicitanten en medewerkers) en voor verschillende doeleinden.

De gegevens worden alleen gedeeld met de daartoe gecontracteerde derde partijen, tenzij wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of vonnis.

 • Van websitebezoekersleggen wij door middel van Google Analytics vast hoe de website wordt gebruikt, om de website te kunnen verbeteren en het productaanbod aan te passen.
  Het plaatsen van cookies kun je – als je daar bezwaar tegen hebt – zelf blokkeren (zie Cookies bij Websitebezoek).
 • Als je als geïnteresseerdeinformatie opvraagt via de website slaan wij de verstrekte informatie op in ons CRM-systeem. Wij verwerken deze informatie om je te informeren over producten en diensten.
 • Als je je als abonneehebt ingeschreven op onze nieuwsbrief, dan kun je je via iedere nieuwsbrief uitschrijven.
 • Als je klantwordt bij ons breiden we de gegevens uit met de informatie die nodig is voor de contractuele en de administratieve verplichtingen. De gegevens van klanten bewaren we conform de fiscale bewaarplicht 7 jaar.
 • Als sollicitantverstrek je ons persoonlijke gegevens, zodat wij je sollicitatie kunnen beoordelen. Als je niet bij ons in dienst komt, verwijderen we deze gegevens binnen 4 weken na ons laatste contact (tenzij jij ons toestemming geeft om deze langer te bewaren voor bijvoorbeeld toekomstige vacatures, in dat geval bewaren we je gegevens maximaal 1,5 jaar).

Als je als medewerker bij ons in dienst treedt dan breiden wij de persoonsgegevens uit met de informatie die nodig is voor het arbeidscontract en de administratieve verplichtingen. Deze gegevens verwijderen wij 2 jaar na je uitdiensttreding. Bepaalde persoonsgegevens worden mogelijk langer bewaard, bijvoorbeeld in het geval van van claims, audits en juridische/fiscale verplichtingen.

Cookies bij Websitebezoek

Bij het bezoek van deze website ontvang je cookies van Google Analytics. Dit zijn kleine tekstbestandjes die het mogelijk maken om te volgen welke onderdelen van de website worden bezocht, hoe vaak en met welke apparaten (PC, tablet, telefoon, etc) en vanaf welk IP-adres. Mocht je voor onze en alle andere websites die je bezoekt het plaatsen van Google cookies willen blokkeren, dan is daar een simpele oplossing voor. Zie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Er worden daarnaast nog andere cookies van derden geplaatst. Het eerste is een zogenaamd ‘functioneel cookie van het systeem dat je eventuele sollicitatie verwerkt. Het tweede is een cookie van het analyseplatform waarmee wij de effectiviteit van onze wervingsinspanningen kunnen meten. Dit platform verwerkt geen herleidbare persoonsgegevens.

Voor alle websites geldt dat je cookies zelf kunt blokkeren en verwijderen. Een handige handleiding vind je hier: https://www.vpngids.nl/veilig-internetten/cookies-beheren-verwijderen/.

Geïnteresseerden en klanten

Via het contactformulier op deze website en na persoonlijk contact via andere kanalen ontvangen en verzamelen wij persoonlijke gegevens van medewerkers/vertegenwoordigers van organisaties.

Het gaat om:

 • Naam van de organisatie
 • Naam van de medewerker/vertegenwoordiger
 • Functie
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Website
 • BTW-nummer
 • KvK-nummer
 • IBAN-nummer
 • IP-adres
 • Contact- en telefoonnotities

Deze gegevens slaan wij op in het CRM-systeem van Bold People, in contracten en in de financiële administratie. De gegevens worden niet met derde partijen gedeeld, behoudens de partij die voor de administratieve verwerking is ingeschakeld.

 

Sollicitanten en medewerkers bij Bold People

Als je solliciteert bij Bold People dan verwerken we van jou de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Opleidingen
 • Werkervaring
 • Referenties
 • Contact- en telefoonnotities

De gegevens worden opgeslagen in het CRM van Bold People. Als de sollicitatieprocedure is afgerond en je niet bij ons komt werken, verwijderen wij deze gegevens na uiterlijk 4 weken, tenzij wij met jou een andere afspraak hebben gemaakt.

Als je bij ons komt werken, dan vullen we de gegevens aan om tot een compleet personeelsdossier te komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • BSN-nummer
 • Kopie legitimatiebewijs
 • Kopie werkvergunning, verblijfsvergunning
 • Eventueel kopieën van polissen, diploma’s en andere documenten
 • Arbeidscontract
 • Beoordelingen
 • Vakantie- en verzuimregistratie

Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.

De gegevens worden opgeslagen in je personeelsdossier, waar alleen de bevoegde medewerker en jij toegang toe hebben. Wij leggen uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of als jij ons daar toestemming voor hebt gegeven. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.   

Videobellen

Voor online overleg maken wij gebruik van Microsoft Teams. Voor de privacyverklaring van Microsoft verwijzen wij je naar hun website. De gesprekken via videobellen nemen wij niet op, tenzij je daar zelf nadrukkelijk om verzoekt of we gezamenlijk van mening zijn dat het verstandig is om het gesprek op te nemen. De gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van het vastleggen van het gesprek.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van een uitgebreide set aan organisatorische en technische maatregelen. Als wij gegevens verstrekken aan een verwerker die aan ons een dienst verleent, hebben wij in de verwerkersovereenkomst goede afspraken gemaakt. Je gegevens worden niet buiten Europa opgeslagen.

 

Wijzigingen

Wij kunnen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is altijd te vinden op de website, www.bold-people.nl.