Bold people

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Gebruiker: de besloten vennootschap Bold People B.V.
 2. Gedetacheerde: iedere natuurlijke persoon die in loondienst bij Gebruiker werkzaam is

of op basis van een overeenkomst van opdracht voor Gebruiker werkt;

 1. Kandidaat: iedere (rechts)persoon die door Gebruiker wordt voorgedragen om als,

Gedetacheerde en/of werknemer werkzaamheden te gaan verrichten;

 1. Klant: iedere (rechts)persoon die een Opdracht aangaat of is aangegaan met Gebruiker

of een aan Gebruiker gelieerde vennootschap;

 1. Opdracht: de afspraken, overeengekomen in een schriftelijke of digitale vastlegging, op

grond waarvan Gebruiker dienst(en) ten behoeve van Klant verricht en waarop deze

algemene voorwaarden van toepassing zijn;

 1. Opdrachtgeverstarief: het door de Klant aan Gebruiker verschuldigde tarief, exclusief

toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij

anders schriftelijk vermeld;

 1. Detachering: de opdracht van de Klant aan Gebruiker tot het ter beschikking stellen van

een Gedetacheerde voor het onder toezicht van de Klant uitvoeren van de

overeengekomen werkzaamheden;

 1. Detavast: de opdracht van de Klant aan Gebruiker tot het ter beschikking stellen van

een Gedetacheerde voor het onder toezicht van de Klant uitvoeren van de

overeengekomen werkzaamheden tegen een vooraf overeengekomen aantal voor

Gebruiker aan de Klant te declareren uren;

 1. Werving en selectie: de opdracht van de Klant aan Gebruiker om zich in te spannen een

geschikte kandidaat voor de Klant te werven en/of selecteren.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan

en overeenkomsten met Gebruiker in het kader van Detachering, Detavast, Werving en

Selectie en/of overige met haar aangegane (rechts)handelingen.

2.2          Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een

rechtsverhouding tussen Gebruiker en de Klant, wordt de Klant geacht bij voorbaat te

hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op nadien

gesloten en te sluiten overeenkomsten, inclusief wijzigingen en aanvullingen van de

algemene voorwaarden.

2.3         Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing bij verlenging(en) van aanbiedingen en

Opdrachten met Gebruiker.

2.4         Gebruiker is nimmer gebonden aan eventueel bestaande algemene voorwaarden van de

Klant en wijst deze op voorhand uitdrukkelijk af.

 

Artikel 3: Duur opdracht

3.1          Een Opdracht van de Klant wordt door Gebruiker aangegaan voor de duur zoals deze is

omschreven in de door Gebruiker aan de Klant verstrekte opdrachtbevestiging of de tussen

Gebruiker en de Klant ondertekende overeenkomst. Voor zover daarin geen nadere tijdsduur

is vermeld, zal de overeenkomst zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. Ingeval van Detavast is

de duur in de overeenkomst vastgesteld op basis van een door Gebruiker en de Klant

vastgesteld aantal door Gebruiker aan de Klant te declareren uren.

3.2         Elk der partijen is gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen en wel met

inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn doch ten minste een opzegtermijn van

tien werkdagen. Het in dit artikel bepaalde geldt niet ten aanzien van Detavast.

3.3         Voor zover de Opdracht is aangegaan voor bepaalde tijd of indien er sprake is van Detavast,

is tussentijdse opzegging niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.4         In afwijking van het in dit artikel bepaalde kan Gebruiker de Opdracht met onmiddellijke

ingang beëindigen indien de Klant surseance van betaling aanvraagt, in staat van

faillissement geraakt dan wel onder curatele wordt gesteld, of op andere wijze het beheer

over zijn vermogen verliest dan wel bij ontbinding van de rechtspersoon, of in andere

gevallen waarin het aannemelijk is dat de Klant niet meer aan zijn verplichtingen zal kunnen

voldoen.

3.5         Indien de Klant zijn verplichtingen jegens Gebruiker niet nakomt, na hiertoe te zijn

aangemaand of in gebreke te zijn gesteld, kan naar keuze van Gebruiker, de uitvoering van de

Opdracht worden opgeschort of de overeenkomst met de Klant met onmiddellijke ingang

worden beëindigd, zonder betaling van enige vergoeding, onverminderd het recht op

schadevergoeding.

3.6          Indien Gebruiker de Opdracht beëindigt op grond van artikel 3.4 en 3.5 bepaalde, worden

alle vergoedingen die de Klant aan Gebruiker verschuldigd is, onmiddellijk opeisbaar.

Gebruiker kan alle bijkomende kosten ingevolge de voortijdige beëindiging van de Opdracht

doorbelasten aan de Klant.

 

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

4.1         In de door Gebruiker aan de Klant verstrekte opdrachtbevestiging, zullen de financiële

voorwaarden nader worden gespecificeerd.

4.2          Betaling van een factuur van Gebruiker dient telkens binnen dertig kalenderdagen na

factuurdatum aan Gebruiker plaats te hebben gevonden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

anders door partijen is overeengekomen.

4.3         Indien een factuur van Gebruiker niet binnen de geldende betalingstermijn is betaald, komt

de Klant onmiddellijk en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist in verzuim te

verkeren en is deze een rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 1% per

kalendermaand.

4.4         Indien de Klant de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient zij dit binnen 7 dagen na

factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen aan Gebruiker te melden.

Na deze periode vervalt het recht van de Klant om de factuur te betwisten.

4.5         De Klant is nimmer gerechtigd tot opschorting of verrekening van een factuur van Gebruiker.

4.6         De Klant dient te allen tijde op het eerste verzoek van Gebruiker adequate zekerheid te

stellen voor al hetgeen Gebruiker reeds opeisbaar te vorderen heeft en zal verkrijgen uit

hoofde van de Opdracht.

4.7         De Klant zal zich strikt houden aan de door Gebruiker aangegeven en tussen partijen

overeengekomen wijze van tijdverantwoording, door middel van een tijdregistratiesysteem,

of door middel van het moeten ondertekenen van ‘urenstaten’.

4.8         Wanneer de Klant de door kandidaat aangeboden urenstaat 3 werkdagen na het aanbieden

niet heeft geaccordeerd, worden deze automatisch verwerkt als akkoord.

4.9         Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Gebruiker maakt als gevolg van

de niet-nakoming door de Klant van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen

geheel ten laste van de Klant. De buitengerechtelijke (incasso)kosten worden gefixeerd op

15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW met een minimum van EUR 250,-, tenzij

Gebruiker aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds

Zodra de Klant in verzuim is door de Klant verschuldigd zijn.

 

Artikel 5: Leiding, toezicht en arbeidsomstandigheden

5.1         De Klant zal bij de uitoefening van de werkzaamheden door de Gedetacheerde, op eenzelfde

zorgvuldige wijze toezicht houden als waartoe zij ten opzichte van zijn eigen medewerkers

gehouden is.

5.2         Het is de Klant niet toegestaan de Gedetacheerde op zijn beurt aan een derde ‘door te

lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of

leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden, behoudens indien Gebruiker

daarvoor de schriftelijke toestemming aan de Klant heeft verstrekt.

5.3         De Klant draagt jegens de Gedetacheerde zorg voor alle verplichtingen uit hoofde van het

bepaalde in artikel 7:658 BW, de toepasselijke Arbeidsomstandighedenwet en alle daarmee

samenhangende regelgeving en hieruit voortvloeiende verplichtingen op het gebied van

veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.

5.4         Tenzij anders schriftelijk tussen Gebruiker en de Klant overeengekomen, stelt de Klant de

Gedetacheerde alle middelen ter beschikking die noodzakelijk zijn om de overeengekomen

werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren.

5.5         De Klant stelt de Gedetacheerde in de gelegenheid en zo nodig in onderling overleg, tot het

opnemen van vakantiedagen/verlofuren en het voeren van beoordelingsgesprekken met

Gebruiker.

5.6         In geval van een eventueel bedrijfsongeval of een beroepsziekte, zal de Klant aan alle

wettelijke vereisten voldoen en de bevoegde instanties, alsmede Gebruiker, daarvan

onverwijld op de hoogte stellen.

 

Artikel 6: Vervanging en beschikbaarheid

6.1         Gebruiker is te allen tijde gerechtigd om tijdens de duur van de looptijd van de overeenkomst

met de Klant, een vervangende Gedetacheerde aan te bieden. Uitsluitend op grond van

zwaarwegende omstandigheden, kan de Klant dit voorstel afwijzen.

6.2         Gebruiker schiet nimmer tekort in de nakoming van haar verplichtingen, in het geval zij op

grond van arbeidsongeschiktheid van een Gedetacheerde of indien om andere (persoonlijke)

redenen (van de Gedetacheerde), deze Gedetacheerde niet aan de Klant ter beschikking kan

worden gesteld. In een dergelijk geval zal Gebruiker zich inspannen om op verzoek van de

Klant op de kortst mogelijke termijn een andere gekwalificeerde Gedetacheerde aan de Klant

ter beschikking te stellen.

6.3         In geval van verhindering, ziekte of ongeval van de Gedetacheerde zal de Klant Gebruiker

hiervan onverwijld in kennis stellen, teneinde Gebruiker in staat te stellen passende

maatregelen te treffen.

 

Artikel 7 Functie, Opdrachtgeverstarief en indexatie

7.1         Voor aanvang van de Opdracht verstrekt de Klant de omschrijving van de door

Gedetacheerde uit te oefenen functie, de bijbehorende inschaling en informatie over alle

elementen van de beloningsregeling van de Klant.

7.2         De beloning van de Gedetacheerde wordt vastgesteld conform de toepasselijke wet- en

regelgeving en cao, zulks aan de hand van de door de Klant verstrekte functieomschrijving.

Indien Gebruiker door toepasselijke wet- en regelgeving een loonsverhoging dient door te

voeren, dan is Gebruiker te allen tijde gerechtigde overeenkomstig haar

Opdrachtgeverstarief aan te passen. Dit geldt voor nieuwe, lopende en reeds afgelopen

opdrachten.

7.3.        De Klant is gehouden Gebruiker te informeren omtrent wijzigingen in de inlenersbeloning,

zodra deze wijziging zich voordoet. De beloning van de Gedetacheerde zal opnieuw worden

vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functie en/of inschaling, kan

tijdens de opdracht worden aangepast, indien de Gedetacheerde op die aanpassing in

redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving, de cao en/of de

inlenersbeloning. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert Gebruiker de

beloning van de Gedetacheerde en het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. De Klant is

dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie

aan Gebruiker verschuldigd.

7.4         De tarieven worden eenmaal per jaar, per 1 januari geïndexeerd.

7.5         Wijzigingen in de woon-werkafstand door verhuizing zullen direct aangepast en

doorberekend worden op het Opdrachtgeverstarief.

 

Artikel 8: Bijzondere bepalingen

8.1         De navolgende bepalingen gelden specifiek voor de hieronder gespecificeerde

diensten/opdrachten.

Detachering

8.2         In de tussen partijen te sluiten schriftelijke overeenkomst of de door Gebruiker aan de Klant

te verstrekken opdrachtbevestiging, staan de specifieke voorwaarden met betrekking tot de

Detachering vermeld, waaronder maar niet uitsluitend de duur van de overeenkomst, het

Opdrachtgeverstarief, de aard en de omvang van de door de Gedetacheerde te verrichten

werkzaamheden.

8.3         In geval de ziekte of verhindering van de Gedetacheerde, langer duurt dan vijf werkdagen, zal

Gebruiker met de Klant in contact treden met betrekking tot de eventuele vervanging van de

Gedetacheerde. De Klant is verplicht om een redelijk voorstel daartoe van Gebruiker te

aanvaarden.

8.4         De Klant zal de Gedetacheerde alle van belang zijnde aanwijzingen verstrekken en deugdelijk

toezicht houden op de door de Gedetacheerde uit te voeren werkzaamheden. In het geval de

Klant van mening is dat de werkzaamheden niet naar behoren worden uitgevoerd, zal hij ter

zake doende instructies aan de Gedetacheerde verstrekken en Gebruiker over het

vermeende disfunctioneren, dan wel andere onregelmatigheden inlichten. In overleg met de

Klant is Gebruiker gerechtigd om passende maatregelen te treffen.

8.5         Indien de door Gebruiker geïntroduceerde kandidaat niet terstond, maar binnen twaalf

maanden na de initiële afwijzing in dienst treden bij de Klant, dan is de Klant alsnog verplicht

de kandidaat via Gebruiker in te lenen conform de in deze overeenkomst beschreven

voorwaarden.

Detavast

8.6         De Klant is verplicht om de Gedetacheerde het aantal overeengekomen uren op basis van de

overeengekomen aard en omvang van de werkzaamheden, bij haar te werk te stellen.

8.7         Nadat de Klant de Gedetacheerde voor het aantal overeengekomen uren te werk heeft

gesteld en de tussen partijen overeengekomen kosten daarvoor aan Gebruiker heeft betaald,

is de Klant gerechtigd om de Gedetacheerde al dan niet in vaste (loon)dienst te nemen.

8.8         De Klant zal de Gedetacheerde alle van belang zijnde aanwijzingen verstrekken en deugdelijk

toezicht houden op de door de Gedetacheerde uit te voeren werkzaamheden. In het geval de

Klant van mening is dat de werkzaamheden niet naar behoren worden uitgevoerd, zal hij ter

zake doende instructies aan de Gedetacheerde verstrekken en Gebruiker over het

vermeende disfunctioneren, dan wel andere onregelmatigheden inlichten. In overleg met de

Klant is Gebruiker gerechtigd om passende maatregelen, bijvoorbeeld in de zin van

vervanging, te treffen.

8.9         Indien de door Gebruiker geïntroduceerde kandidaat niet terstond, maar binnen twaalf

maanden na de initiële afwijzing in dienst treden bij de Klant, dan is de Klant alsnog verplicht

de kandidaat via Gebruiker in te lenen conform de in deze overeenkomst beschreven

voorwaarden.

 

Werving en selectie

8.10       De opdracht werving en selectie wordt door Gebruiker uitgevoerd op basis van een

inspanningsverbintenis.

8.11       Gebruiker kan nimmer met zekerheid bevestigen dat een door haar voorgestelde Kandidaat

te allen tijde ook een voor de Klant geschikte Kandidaat betreft en de beoogde

werkzaamheden ook daadwerkelijk naar behoren zal uitvoeren. Het is daarom de

uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de Klant om zich zelfstandig een oordeel te vormen

over de geschiktheid van de Kandidaat. Het is de eigen keuze van de Klant om een

voorgestelde Kandidaat in (loon)dienst te nemen.

8.12       Gebruiker introduceert een of meer kandidaten bij de Klant op basis van de overeenkomst en

aan de hand van de bij Gebruiker bekende kennis en vaardigheden van de Kandidaat.

8.13       De Klant is vrij in de keuze één of meer kandidaten in dienst te nemen.

8.14       De opdracht wordt als voltooid beschouwd op het moment dat de Kandidaat en de Klant, of

een aan haar gelieerde onderneming, overeenstemming hebben bereikt over de

indiensttreding (op basis van een arbeidsovereenkomst, dan wel dat de Kandidaat anderszins

te werk wordt gesteld)

8.15       Binnen één week na het bereiken van de overeenstemming wordt door de Klant een

overzicht van de met de Kandidaat gemaakte afspraken inclusief een kopie van de door deze

partijen ondertekende overeenkomst aan Gebruiker overgelegd.

8.16       Indien de Kandidaat door de Klant op een andere functie wordt aangesteld dan de functie

waarvoor de opdracht was verstrekt, is de Klant eveneens de volledige vergoeding

verschuldigd.

8.17       In het geval uit één opdracht meerdere kandidaten in dienst treden, is de Klant aan

Gebruiker voor elke Kandidaat de volledige vergoeding verschuldigd.

8.18       Indien de door Gebruiker geïntroduceerde kandidaat niet terstond, maar binnen twaalf

maanden na de initiële afwijzing in dienst treden bij de Klant, dan is de Klant alsnog verplicht

de kandidaat via Gebruiker in te lenen conform de in deze overeenkomst beschreven

voorwaarden.

8.19       Indien en zodra overeenstemming is bereikt tussen de Klant en de Kandidaat als bedoeld in

artikel 8.13, heeft Gebruiker aan haar verplichtingen voldaan en is de Klant de

overeengekomen vergoeding aan Gebruiker verschuldigd.

8.20       De vergoeding is exclusief omzetbelasting (BTW) en bestaat uit een bepaald percentage van

het all-in bruto jaarinkomen van de Kandidaat in het eerste jaar. Het percentage wordt in de

overeenkomst vermeld.

8.21       Onder het all-in bruto jaarinkomen worden alle vastgelegde inkomensbestanddelen

begrepen, zoals salaris, vakantiegeld een dertiende maand, een vaste jaarlijkse gratificatie,

winstuitkering, provisie, garantiecommissie en fiscale bijtelling voor een ter beschikking

gestelde auto.

8.22       De vergoeding is inclusief de door de Kandidaat gemaakte reis- en verblijfkosten in

Nederland. Alle bijkomende kosten, zoals advertentiekosten, door de Kandidaat in verband

met de sollicitatie te maken reiskosten en kosten verbonden aan een (psychologische) test,

worden gedragen door de Klant.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1         De Klant vrijwaart Gebruiker tegen eventuele aanspraken van derden in verband met de

opdracht of de door Gedetacheerde verrichtte diensten.

9.2         De Klant vrijwaart Gebruiker tegen eventuele aanspraken (van een Gedetacheerde) uit

hoofde van bedrijfsongevallen of verlies of schade aan zaken van Gedetacheerde.

9.3         Iedere aansprakelijkheid van Gebruiker is beperkt tot maximaal het door Gebruiker aan de

Klant over de laatste drie maanden voorafgaand aan het schadetoebrengende feit,

gefactureerde bedrag (of minder indien de looptijd van de opdracht minder is dan drie

maanden).

9.4         Aansprakelijkheid van Gebruiker voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is in alle

gevallen uitgesloten.

9.5         Gebruiker heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van

de Klant ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van Gebruiker

maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.

 

Artikel 10: Overmacht

10.1       Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die noch krachtens de wet, noch naar

maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van Gebruiker behoort te komen en

welke de uitvoering van de met de Klant gesloten overeenkomst, blijvend of tijdelijk

verhindert. Onder overmacht wordt tevens begrepen werkstaking, uitsluitingen,

belemmeringen door derden, tekorten bij Gebruiker van beschikbare Gedetacheerden en

overige plotseling van buitenkomende omstandigheden die de nakoming van de

overeenkomst door Gebruiker tijdelijk of blijvend onmogelijk maken.

10.2       Tijdens de duur van de overmacht toestand zullen de verplichtingen van Gebruiker worden

geschorst.

10.3       Uitsluitend wanneer de overmacht toestand drie maanden heeft geduurd, is elk van de

partijen bevoegd om de Opdracht tussentijds te beëindigen, zonder inachtneming van een

opzegtermijn.

 

Artikel 11: Het aangaan van een arbeidsverhouding met een Gedetacheerde

11.1       Het in dit artikel bepaalde geldt niet ten aanzien van Detavast en Werving en Selectie.

11.2       De Klant is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding met de Gedetacheerde aan te gaan

indien en voor zover de arbeidsverhouding tussen Gebruiker en de Gedetacheerde op een

rechtsgeldige wijze geëindigd is en indien en voor zover de Klant Gebruiker tenminste zes

weken van tevoren over haar voornemen daartoe schriftelijk heeft bericht, alsmede met

inachtneming van het in dit artikel bepaalde.

11.3       In dit artikel wordt tevens onder een Gedetacheerde verstaan, de aspirant-werknemer die bij

Gebruiker is ingeschreven, de (aspirant-) werknemer die door Gebruiker aan de Klant is

voorgesteld als Kandidaat, alsmede de Gedetacheerde wiens terbeschikkingstelling minder

dan drie maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met de Klant is geëindigd.

11.4       Het is de Klant en aan de Klant gelieerde vennootschappen tijdens de looptijd van de

Opdracht en gedurende achttien maanden na het eindigen daarvan, behoudens schriftelijke

toestemming van Gebruiker niet toegestaan om met een Gedetacheerde een

arbeidsovereenkomst aan te gaan of deze op basis van een andersoortige overeenkomst

werkzaamheden te laten verrichten, ongeacht de aard, naam en inhoud van de functie. De

Klant garandeert als hoofdelijk schuldenaar dat de aan haar gelieerde vennootschappen zich

aan het in dit artikel bepaalde zullen houden.

11.5       De Klant is bij overname van Gedetacheerde na afloop van de terbeschikkingstelling de

navolgende vergoeding aan Gebruiker verschuldigd, welke vergoeding afloopt naarmate de

looptijd van de Opdracht is toegenomen:

 1. Indien de arbeidsverhouding met Gedetacheerde aanvangt voordat de

terbeschikkingstelling zes maanden heeft geduurd: een vergoeding ten bedrage van 35%

van het laatstelijk geldende Opdrachtgeverstarief voor de betrokken Gedetacheerde

over een periode van twaalf maanden;

 1. Indien de arbeidsverhouding met de Gedetacheerde aanvangt nadat de

terbeschikkingstelling zes maanden heeft geduurd, maar voordat de

terbeschikkingstelling twaalf maanden heeft geduurd: een vergoeding ten bedrage van

25% van het laatstelijk geldende Opdrachtgeverstarief voor de betrokken

Gedetacheerde over een periode van twaalf maanden;

 1. Indien de arbeidsverhouding met de Gedetacheerde aanvangt nadat de

terbeschikkingstelling twaalf maanden heeft geduurd, maar voordat de

terbeschikkingstelling achttien maanden heeft geduurd: een vergoeding ten bedrage

van 10% van het laatstelijk geldende Opdrachtgeverstarief voor de betrokken

Gedetacheerde over een periode van twaalf maanden.

11.6       Opdrachtgever is BTW verschuldigd over de vergoeding als bedoeld in artikel 11.5. Indien en

voor zover van toepassing wordt de vergoeding van artikel 11.5 geacht een redelijke

vergoeding te zijn, als bedoeld in artikel 9a lid 2 van de Wet allocatie arbeidskrachten door

intermediairs.

11.7       Voor zover Gebruiker de Gedetacheerde slechts direct of indirect aan de Klant heeft

voorgesteld, doch de Klant binnen een periode van twaalf maanden met deze aspirant

Gedetacheerde een arbeidsverhouding aangaat, is de Klant een vergoeding verschuldigd van

20% van het Opdrachtgeverstarief dat voor de desbetreffende Gedetacheerde van

toepassing zou zijn geweest over een periode van twaalf maanden.

11.8       Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde is de Klant een boete verschuldigd aan

Gebruiker van EUR 25.000,-.

11.9       Alle vergoedingen uit hoofde van dit artikel dienen uiterlijk binnen dertig kalenderdagen na

facturatie door Gebruiker daartoe aan haar te worden betaald.

 

Artikel 12: Geheimhouding

12.1       Alle vertrouwelijke informatie die partijen uit hoofde van de tussen hen gesloten

overeenkomst ter ore is gekomen, zal strikt vertrouwelijk worden behandeld en voor het

overige geheim worden gehouden.

12.2       Op verzoek van de Klant zal Gebruiker de Gedetacheerde eveneens verplichten alle

informatie die hij uit hoofde van de tewerkstelling bij de Klant heeft verkregen, strikt geheim

te houden. Gebruiker is echter nimmer aansprakelijk voor eventuele schade van de Klant als

gevolg van de schending van het geheimhoudingsbeding door een Gedetacheerde.

 

Artikel 13: Geschillen

13.1       Op de met Gebruiker gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2       Een geschil zal uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het

arrondissement waarbinnen Gebruiker is gevestigd. Het staat Gebruiker vrij om de Klant voor

de bevoegde rechter in zijn eigen arrondissement in rechte te betrekken.

 

Artikel 14: Privacy

14.1       In het kader van de Opdracht of andere overeenkomst vindt regelmatige uitwisseling van

persoonsgegevens, met name van kandidaten en medewerkers, plaats. De Klant en

Gebruiker zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen en op een aantoonbaar,

behoorlijke en zorgvuldige wijze overeenkomstig de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving worden verwerkt. De Klant

verlangt geen gegevens van Gebruiker die Gebruiker op grond van wet- en regelgeving niet

mag verstrekken. De Klant is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door

Gebruiker aan haar verstrekte gegevens.

14.2       De Klant is ervoor verantwoordelijk dat aan Gebruiker alleen persoonsgegevens worden

verstrekt indien en voor zover de Klant hiertoe gerechtigd is en de eventueel benodigde

toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende betrokkene.

14.3       De Klant vrijwaart Gebruiker tegen elke aanspraak van kandidaten, medewerkers,

Gedetacheerden van de Klant of overige derden jegens Gebruiker in verband met een

schending door de Klant van het bepaalde in dit artikel en vergoedt de daarmee

samenhangende door Gebruiker gemaakte kosten.

14.4       De Klant neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde de

persoonsgegevens te beschermen tegen inbreuken op beveiliging, vertrouwelijkheid of

integriteit en andere ongeautoriseerde of onwettige vormen van verwerking.

14.5       In geval van een beveiligingsincident (een daadwerkelijke, verwachte of vermoedelijke

schending van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen welke leidt tot

onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking of

toegang tot gegevens, met inbegrip van Persoonsgegevens) zal de Klant de Gebruiker

onverwijld op de hoogte stellen, maar uiterlijk 12 uur nadat de Klant zich bewust is van een

dergelijk beveiligingsincident. De in dit lid vermelde kennisgeving aan de Gebruiker omvat in

ieder geval (i) de aard en de omvang van de Inbreuk (en de getroffen Persoonsgegevens) en

(ii) de door Klant genomen maatregelen en de nog te nemen maatregelen om de Inbreuk te

(doen) beëindigen dan wel door (ongewijzigd) negatieve gevolgen van de Inbreuk te

beperken.

14.6       Zodra de Klant op de hoogte is van een beveiligingsincident, moet de Klant alle noodzakelijke

en passende maatregelen nemen om de gevolgen van het beveiligingsincident te

onderzoeken, te reduceren en te herstellen en waar van toepassing de Gebruiker helpen

ervoor te zorgen dat zij kan voldoen aan de AVG en eventuele wettelijke en/of contractuele

verplichtingen (zoals verplichtingen om derden in kennis te stellen, inclusief toezichthouders

en betrokkenen) in verband met het beveiligingsincident.

14.7       De Klant zal de Gebruiker binnen 24 uur in kennis stellen, tenzij uitdrukkelijk door

toepasselijke wetgeving verboden, in geval van i) een klacht in verband met de verwerking

van persoonsgegevens, ii) een verzoek, vraag of bevel tot de productie, verwerking of

toegang tot persoonsgegevens, of iii) verzoeken van betrokkenen, waaronder verzoeken tot

toegang, rectificatie, blokkering van verwerking van persoonsgegevens, dataoverdraagbaarheid en soortgelijke verzoeken.

 

Artikel 15: Slotbepalingen

15.1       Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen

de Opdracht, de overige overeenkomst en deze voorwaarden van kracht blijven. De

bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen

worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te

vervangen bepalingen.

15.2       Gebruiker is gerechtigd om haar rechten en plichten op grond van deze voorwaarden over te

dragen aan een derde.

15.3       In geval van bijzondere – voorzien of onvoorziene – omstandigheden, zoals ontwikkelingen in

wet- en regelgeving en in de CAO, is Gebruiker gerechtigd de Opdracht of overige

overeenkomst per direct aan te passen of te beëindigen, indien gezien die bijzondere

omstandigheden redelijkerwijs niet van Gebruiker gevergd kan worden de Opdracht of

overige overeenkomst onder dezelfde voorwaarden te laten voortduren.